Disclaimer

Copyrights

Op alle door Dokter Aleid verstrekte informatie, op de website aanwezige voorzieningen en op de vormgeving van de website is copyright van toepassing met uitzondering van die zaken waarbij uitdrukkelijk is vermeld dat het copyright bij een ander berust.

Een bezoeker van Dokter Aleid mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in Dokter Aleid opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Dokter Aleid, ook niet via een eigen netwerk.

Persoonlijke gegevens

De gebruiker accepteert dat de door hem aangereikte, of in de toekomst aan te reiken, persoonlijke gegevens in een elektronisch bestand kunnen worden opgeslagen. De geregistreerde gegevens kunnen worden gebruikt voor de realisatie van statistieken, de verzending van publiciteitsberichten conform de voorkeuren van de gebruiker, de administratie van de diensten, het beheersen van incidenten. Dokter Aleid is verantwoordelijk voor deze bestanden. De rechthebbende heeft op elk moment het recht op toegang tot de betreffende bestanden, waarbij deze zijn rechten kan uit oefenen wat betreft rectificatie, verwijdering, en inzage zoals beschreven in de wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. Hiertoe dient de rechthebbende een door hem ondertekend verzoek met zijn adresgegevens toe te sturen, opdat Dokter Aleid de bevestiging hiervan kan retourneren. De rechthebbende van de gegevens geeft op uitdrukkelijke wijze toestemming voor het gebruik van de gegevens voor de voorheen genoemde doeleinden door Dokter Aleid en al zijn filialen of onderdelen, zowel als door die bedrijven of instellingen die nodig zijn voor het verlenen van dezelfde diensten en producten zoals door de gebruiker verzocht.

Cookies

De website van Dokter Aleid maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren.

 

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Dokter Aleid en door de daar aan verbonden al dan niet vrijgevestigde medici en cosmetische consulenten, met cliënten gesloten behandelingsovereenkomsten, voor zover deze werkzaamheden binnen het kader van de kliniek worden uitgeoefend. Op verzoek van de cliënt zijn de algemene voorwaarden te allen tijde verkrijgbaar en worden zij desgewenst kosteloos aan hem toegezonden.

Algemene voorwaarden:
1. Definities: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Dokter Aleid: Koppius Medical te Amsterdam en/of de daarin werkzame vrijgevestigd medici. Behandelingsovereenkomst: alle door de Dokter Aleid met een cliënt gesloten overeenkomsten betreffende een behandeling. Cliënt: de wederpartij van de Dokter Aleid bij het aangaan van een overeenkomst . Behandeling: alle medische en cosmetische behandelingen die in de Dokter Aleid worden uitgeoefend.

2. Een afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts van kracht indien het Dokter Aleid daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd. De cliënt doet afstand van de toepasselijkheid van zijn of haar Algemene Voorwaarden.

3. Alle behandelingen uitgevoerd door medici vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. De arts heeft een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.

4. De cosmetische consulenten hebben een inspanningsverbintenis om de behandelingen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en hebben geen resultaatverbintenis.

5. Dokter Aleid zal de behandelovereenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Dokter Aleid heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. Dokter Aleid hoeft daarvoor geen toestemming van cliënt te verkrijgen.

6. Een afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts van kracht indien het Dokter Aleid daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd.

7. Dokter Aleid is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhoudingsplicht betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die aan Dokter Aleid door cliënt ter beschikking zijn gesteld. De verplichting tot geheimhouding geldt niet als op grond van de wet de verplichting bestaat tot openbaarmaking van bepaalde gegevens. Dokter Aleid is gerechtigd de informatie, die men verkregen heeft, te gebruiken voor statistische of presentatiedoeleinden. Dokter Aleid zal er daarbij voor zorgen dat de informatie niet te herleiden is tot de individuele cliënt.

8. Dokter Aleid is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van de eigendommen van de cliënten. De cliënt dient zelf de nodige zorg in acht te nemen om schade aan of vermissing van zijn eigendommen te voorkomen.

9. Consultatieafspraken tot behandeling die 24 uur of korter en behandelafspraken die 5 werkdagen of korter, voor de betreffende afspraak worden afgezegd of, zonder dat de cliënt verschijnt niet worden afgezegd, kunnen door de Dokter Aleid bij de patiënt in rekening worden gebracht. Behoudens tegenbewijs strekt in deze de Dokter Aleid administratie tot het volledige bewijs dat een zodanige afspraak gemaakt was. Bij verzuim van een consultafspraak wordt 25% van het daarvoor geldende tarief in rekening gebracht. Bij verzuim van cliënten, die een via een voucher of coupon recht op een behandelovereenkomst hebben verkregen, vervalt het recht op behandeling zonder enig restitutie van de kosten voor het verkrijgen van de voucher of coupon. Bij de alle overige behandelingen wordt 50% van het daarvoor geldende tarief in rekening gebracht.

10. Omstandigheden die de uitvoering van de opdracht verhinderen en die niet aan Dokter Aleid zijn toe te rekenen. Hieronder vallen onder andere: stakingen in andere bedrijven; wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Dokter Aleid; een onvoorzienbaar tekort aan personeel; een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen en/of andere benodigde zaken of diensten die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, waarvan Dokter Aleid afhankelijk is; algemene vervoersproblemen en/of, het uitvallen en of wijzigen van vluchten. Deze omstandigheden gelden als voorbeeld van overmacht, voor zover zij de uitvoering van de opdracht onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken. Als een omstandigheid intreedt, nadat Dokter Aleid haar verplichtingen uit de opdracht al had moeten nakomen, heeft Dokter Aleid nog steeds het recht zich op overmacht te beroepen. In de periode van overmacht worden de verplichtingen van Dokter Aleid opgeschort. Als die periode langer duurt dan drie maanden, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Als Dokter Aleid op het moment van intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, heeft zij het recht het reeds uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren. Hetzelfde geldt indien Dokter Aleid slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen. Cliënt is dan verplicht deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke opdracht betrof. Deze bepaling geldt echter niet als het reeds uitgevoerde of uitvoerbare deel van de opdracht geen zelfstandige waarde heeft.

11. De cliënt geeft de hulpverlener, mede naar aanleiding van diens vragen, naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst behoeft. Hiertoe behoort ook het tonen van een identiteitsbewijs. Elke cliënt dient zich steeds op eerste verzoek van de Dokter Aleid te kunnen legitimeren met een wettelijk erkend legitimatiebewijs. Kan een patiënt desgevraagd een dergelijk legitimatiebewijs niet tonen, dan is de Dokter Aleid gerechtigd de behandelingsovereenkomst op te schorten.

12. Opzegging of opschorting van de behandelingsovereenkomst is mogelijk indien de cliënt zich onbehoorlijk of onheus gedraagt jegens de Dokter Aleid of haar medewerkers of de aldaar werkzame vrijwilligers en/of jegens medecliënten.

13. Betaling van de behandeling dient vooraf te geschieden. De cliënt is gehouden deze factuur binnen 14 dagen na dagtekening te voldoen. Eventuele bijdrage vanuit de zorgverzekeraars in de behandeling dient cliënt zelf terug te vragen. Dokter Aleid heeft zowel voor het begin van de behandeling als tussentijds het recht om de uitvoering van de behandeling op te schorten, tot het moment dat cliënt de verschuldigde vooruitbetaling aan Dokter Aleid heeft gedaan.

14. Pas nadat vooruitbetaling conform het vorige lid is ontvangen zal tot daadwerkelijke behandeling worden overgegaan. Dokter Aleid heeft zowel voor het begin van de behandeling als tussentijds het recht om de uitvoering van de behandeling op te schorten, tot het moment dat cliënt de verschuldigde vooruitbetaling aan Dokter Aleid heeft gedaan.

15. Door het enkele feit dat de Dokter Aleid op de vervaldatum van de factuur niet de beschikking heeft gekregen over het volledige bedrag van de factuur, is de cliënt zonder enige kennisgeving in verzuim.

16. De cliënt is – zonder nadere kennisgeving of ingebrekestelling – vanaf de vervaldatum van de factuur rente verschuldigd over hetgeen de Dokter Aleid rechtsgeldig van hem te vorderen heeft. Deze rente wordt maandelijks over dit bedrag in rekening gebracht, te berekenen op basis van 1/12 van de euribor + 1% waarbij een deel van de maand wordt gehouden voor een volle maand.

17. Voor rekening van de cliënt komen voorts alle door het de Dokter Aleid te maken kosten in verband met de invordering, zowel gerechtelijke als buiten gerechtelijke. Zolang Dokter Aleid zich zelf met de invordering bezig is bedragen de buitengerechtelijke kosten, met een minimum van € 30,- 15% van de vordering. Indien de Dokter Aleid derden voor de invordering inschakelt bedragen de buitengerechtelijke kosten 15% van de invordering. Ingeval van gerechtelijke interventie komen naast de buitengerechtelijke kosten tevens de geliquideerde proceskosten voor rekening van de cliënt. Voorzover de Dokter Aleid gehouden is tot betaling van omzetbelasting over de invorderingskosten, worden vermelde invorderingskosten daarmee verhoogd.

18. Dokter Aleid behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de tarieven voor de behandeling te wijzigen. De nieuw tarieven gelden vanaf het moment van bekendmaking. Mocht op een behandeling een wettelijke prijsvoorschriften van toepassing zijn geschiedt de prijsstelling overeenkomstig de geldende prijsvoorschriften van de Nederlandse Zorgautoriteit of enig ander daartoe wettelijk aangewezen orgaan.

19. Een beroep van de patiënt op verrekening is niet mogelijk wanneer de tegenvordering van de patiënt door de Dokter Aleid op goede gronden wordt bestreden.

20. De aansprakelijkheid van Dokter Aleid, zowel voor directe als voor gevolgschade en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Dokter Aleid beperkt tot het bedrag van de factuur. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.

21. Dokter Aleid aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een verzekering (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering), alsmede aansprakelijkheid voor schade die de klant lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade voor gemiste werkdagen en/of door het niet tijdig op de plaats van werkbestemming aankomen).

22. De cliënten is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzing van de consulenten ter bevordering van een goede uitvoering. Klachten over de verrichte werkzaamheden of de factuur dienen door de cliënt binnen 30 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen drie maanden na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan Dokter Aleid. Een klacht, als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van de cliënt niet op. Als een klacht gegrond is en herstel mogelijk is, zal Dokter Aleid de werkzaamheden alsnog verrichten, zoals overeengekomen.

23. Op alle overeenkomsten tussen cliënt en Dokter Aleid is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst tussen cliënt en Dokter Aleid, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Clinic4All haar kantoor heeft.